• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  06.06.2012.

  Nadležnost suda

   

  Osnovni sud u Trebinju mjesno je nadležan za teritorije opština Trebinje, Bileća, Ljubinje, Gacko, Nevesinje, Berkovići i Istočni Mostar.

   

  Osnovni sud u Trebinju stvarno je nadležan da u prvom stepenu sudi:

   

  a)  u krivičnim predmetima:

  1)      za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna - novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda.

  2)      za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost osnovnog suda,

  3)      za krivična djela za kaja je sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud,

  4)      za bilo koji krivični postupak protiv maloljetnika,

  5)      da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,

  6)      da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno,

  7)      da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude,   na osnovu sudske odluke i

  8)      da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

   

  b)  u građanskim predmetima:

  1)      u svim građanskim sporovima i

  2)      u vanparničnom postupku;

   

  v)  u prekršajnim predmetima:

          1)   u svim prekršajnim predmetima,

          2)   u prekršajnim predmetima iz oblasti poreza i carina iz mjesne nadležnosti Okružnog suda u Trebinju,

  3)      o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka;

   

  g)  u drugim predmetima:

       

  1)      da sprovodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije   određeno,

  2)      da određuje mjere obezbjeđenja, ako zakonom nije drugačije određeno,

  3)      da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno,

  4)      da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini,

  5)      da vrši  poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši okružni sud,

  6)      da vrši poslove upisa registracije građana i

  7)      da vrši druge poslove određene zakonom.

   

  Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 37/12), Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju (Službeni glasnik BiH br.57/08) i drugim propisima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske).

  1274 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1