Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Trebinju

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i potvrde

29.05.2009.

Uvjerenja iz prekršajne evidencije

Postoje dvije vrste zahtjeva jedan za fizička, a drugi za pravna lica.

Zahtjevi za izdavanje podataka iz prekršajne evidencije predaju se i preuzimaju u Odjeljenju za prekršaje ovog suda, Nemanjina 1.

 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se na osnovu evidencije iz krivičnog  upisnika Osnovnog suda u Trebinju.

Čitko popunjen obrazac, taksiran sa 15,00 KM sudske takse predaje se neposredno na pult pisarnice u prizemlju zgrade suda, kancelarija br.02.

Uvjerenje sa podacima ovog suda isti dan se nose na upisnik Okružnog suda u Trebinju u koji izdaje konačno uvjerenje o tome da li se protiv podnosioca zahtjeva (fizičkog lica) vodi ili ne vodi krivični postupak.

 

Uvjerenje o izricanju mjere bezbjednosti, objavljivanja presude i zabrani obavljanja određene privredne djelatnosti

Ovim uvjerenjem se dokazuje da pravnom licu nije izrečena mjera bezbjednosti, zaštitna mjera objavljivanja presude i zabrane obavljanja određene djelatnosti.

Uvjerenje izdaje sudska pisarnica na pismeni zahtjev

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh